Image
Image

Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Parókia

Örömhírvétel ünnepére

Zsid 2,11-18

Atyámfiai! Aki megszentel és akik megszentelődnek, egytől vannak mindnyájan. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: »Hirdetem nevedet testvéreim előtt; a gyülekezetben dicsérni foglak téged«. És ismét: »Bízni fogok őbenne«. És ismét: »Íme én és gyermekeim, akiket Isten nekem adott«. Mivel tehát a gyermekek részesei a testnek és vérnek, ő maga is hasonlóan részese lett nekik, hogy a halál által megrontsa azt, akinek a halál fölött uralma volt, az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akiket a halál félelme egész életükön át rabszolgaságban tartott. Mert bizony nem az angyalokat karolta fel, hanem Ábrahám utódát karolta fel. Ezért mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas legyen, és hűséges főpap az Isten előtt, hogy kiengesztelje a nép bűneit. Mivel ő maga is megtapasztalta a szenvedést és a kísértést, meg tudja segíteni azokat, akik kísértést szenvednek.

Lk 1,24-38

Azokban a napokban Erzsébet, Zakariás felesége fogant, és elrejtőzött öt hónapig, mondván: „Így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.” A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki Józsefnek, egy Dávid házából való férfinak volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, malaszttal teljes! Az Úr van teveled! Áldott vagy te az asszonyok között.” Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkozott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja majd atyjának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége.” Mária erre így szólt az angyalhoz: „Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal feleletül ezt mondta neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit meddőnek hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária erre így szólt: „Íme, az Úr szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint.” És eltávozott tőle az angyal.

 

Fogadják nagy szeretettel Örömhírvétel ünnepének evangéliumát és néhány gondolatot.

Közös imádság az esti harangszó idején

Szent atyáink imái által † Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk! Amen.

   Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked!

   Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

   Szent Isten, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

   Szent Isten, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

   Szent Isten, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

   Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

   Szentháromság, könyörülj rajtunk!  Urunk, tisztíts meg bűneinktől!  Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért!

   Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

   Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

   MI ATYÁNK, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te Országod! Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

   Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és † Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

    Uram, irgalmazz! (12-szer)

   Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

   Jertek, imádjuk † a mi Királyunkat és Istenünket!

   Jertek, imádjuk † Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket!

   Jertek, boruljunk le és imádjuk † magát Jézus Krisztust, a mi Királyunkat, Urunkat és Istenünket!

   Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert mentségünkre nem lévén szavunk, ezen könyörgést, mint Uralkodónak, mi, bűnös szolgáid, néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

   Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek!

   Uram, könyörülj rajtunk, mert benned bízunk, ne haragudjál reánk nagyon, se ne emlékezzél bűneinkről, de tekints reánk most is, mint kegyelmes, ments meg minket ellenségeinktől: mert te vagy a mi Istenünk, és mi a te néped, mindnyájan kezed művei, s nevedet hívjuk segítségül.

   Most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

   Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk, áldott Istenszülő Szűz, kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert te vagy a keresztény nép üdvössége!

   Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

   Emlékezzél meg, Urunk, hogy test vagyunk, elenyésző és vissza nem térő lehelet. Esengve kérünk, szüntesd meg a betegséget. Csillapítsd le a gyorsan terjedő járványt! Tekints emberszeretőleg hozzád fohászkodó gyermekeidre, Miskolc városunk lakóira, nemzetünkre, az egész világon irgalmas szeretetedet kérő népedre! Kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

   Hallgass meg minket, Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain levők reménysége! És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen.

    Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a tőled küldött Üdvözítőt, kit rendeltél minden népek színe elé világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül a te népednek, Izraelnek.

   Szent atyáink imái által † Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk! Amen.

Nagyböjt 4. vasárnapi gondolatok

Zsid 6,13-20

Atyámfiai! Amikor az Úr Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nála nem volt senki nagyobb, akire esküdjék, önmagára esküdött: »Bizony, áldván áldalak téged és sokasítván megsokasítalak.« Az pedig türelmesen várakozva megnyerte az ígéretet. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és minden viszálykodásuk vége a megerősítő eskü. Ezért Isten, hogy annál inkább megmutassa az ígéret örököseinek terve változatlanságát, esküvel kötelezte magát, hogy két megmásíthatatlan dolog által, melyek tekintetében Isten nem hazudhat, igazán komoly vigasztalásunk legyen nekünk, akik igyekszünk az elénk tárt remény elnyerésére; Ez a mi lelkünk biztos és szilárd horgonya, amely elér a kárpit belsejéig, ahová mint a mi elöljárónk, értünk lépett be Jézus, aki Melkizedek rendje szerint főpap lett mindörökké.

Mk 9,17-31

Abban az időben valaki odajött a tömegből Jézushoz, térdre borult előtte és így szólt: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg. Amikor hatalmába keríti, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogait és elsorvad. Már szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” Ő így válaszolt: „Ó, te hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide hozzám!” Odavitték. Mihelyt a néma lélek meglátta, nyomban gyötörni kezdte a fiút, úgyhogy az a földre zuhant, és habzó szájjal fetrengett. Jézus megkérdezte apját: „Mióta szenved a bajban?” Az pedig így szólt: „Kicsi kora óta. Sokszor tűzbe meg vízbe kergette, csakhogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, segíts minket és könyörülj rajtunk!” Jézus így felelt neki: „Ha tudsz hinni, minden lehetséges annak, aki hisz.” A fiú apja nyomban könnyek között felkiáltott: „Hiszek, Uram! Segíts hitetlenségemen!” Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg gyűlik össze, ráparancsolt a tisztátalan lélekre: „Néma és süket lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, és ne térj többé belé!” Az felordított, és heves rángatások közepette kiment belőle. A fiú olyan lett, mintha halott volna, és sokan azt mondták, hogy meghalt. Jézus azonban kezénél fogva fölemelte, és az fölkelt. Amikor bement a házba, külön megkérdezték őt tanítványai: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” Ő pedig így felelt: „Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt által.” Onnan elindulva áthaladtak Galileán. De nem akarta, hogy valaki tudjon róla, ugyanis tanítványait oktatta. Megmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de azután, hogy megölik, harmadnapra feltámad.

 

Fogadják nagy szeretettel a nagyböjt 4. vasárnapjának evangéliumát és néhány gondolatot.

Rendelkezés

           

               A Görögkatolikus Metropólia március 18-i általános érvényű rendelkezését (2. p.) kiegészítve a sajátos

járványügyi helyzetre való tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város területén a nyilvános liturgiák végzését

2020. március 22-én hajnaltól felfüggesztem. A koronavírus járvány magyarországi megjelenése miatt

meghirdetett veszélyhelyzetben a krisztushívőket (különösen is a 60 éven felülieket) otthonmaradásra, a

parókusokat zárt templomban történő intenzív imádságra kérem fel. A vasárnapi Szent Liturgiát vagy zsolozsmát a

rendelkezésre álló technikai eszközök révén közvetíthetik a hívek felé, akik az otthoni imádsággal, szentírás-

olvasással, Istennek tetsző cselekedetekkel kapcsolódjanak be az Egyház imájába. Hétközben Krétai Szent András

bűnbánati kánonjával és az Istenszülőhöz intézett Akathisztosz himnusszal folytassák imádságos szolgálatukat!

 

               A március 29-re tervezett szentföldi gyűjtést nem kell meghirdetni, hanem azt egy későbbi időpontban

tervezzük majd megvalósítani.

 

              Kérem, hogy e rendkívüli helyzetben mindnyájan gondviselő Istenünkhöz imádkozzunk a járvány által

sújtott vagy fenyegetett embertársainkért és különösen is figyeljünk egymásra!

 

              Miskolc, 2020. március 21.

 

                                                                                                                               Dr. Orosz Atanáz

                                                                                                                                        püspök